As the site is close to the sea, and Valencia is so dry, I decided to make water a major element for the whole site using it as a mirror for the architecture.'

Santiago Calatrava
 


Altera Pars

Werving & bemiddeling

      


 
      Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1 DEFINITIES

1. Opdrachtnemer is Altera Pars. Opdrachtnemer bemiddelt op creatieve wijze professionals voor opdrachten en (tijdelijke) functies binnen met name de overheid en de non-profitsector.
2. Opdrachtgever is de partij met wie Altera Pars een rechtsverhouding aangaat.
3. Professional is de persoon die door Altera Pars wordt bemiddeld voor uitvoerende en/of advieswerkzaamheden bij opdrachtgever.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, diensten en andere rechtshandelingen tussen Altera Pars en opdrachtgever.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

1. Een aanbieding kan zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan en is steeds vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
2. Alle aanbiedingen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
3. Overeenkomsten komen pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtnemer.

ARTIKEL 4 OPDRACHTUITVOERING

1. De door opdrachtnemer aan opdrachtgever aangeboden Professionals werken onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.
2. Opdrachtgever verbindt zich om opdrachtnemer de volle gelegenheid te geven om de verstrekte opdracht te kunnen (laten) uitvoeren en voltooien. Opdrachtgever zal daartoe ook alle informatie verstrekken die nodig is voor uitvoering van de opdracht.  

ARTIKEL 5 INSCHAKELING VAN DERDEN

1. Het staat Altera Pars vrij om voor (specifieke onderdelen van) de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Daarbij blijven deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

ARTIKEL 6 WIJZIGING EN MEERWERK

1. Indien een opdracht tussentijds wordt gewijzigd en Altera Pars werkzaamheden moet verrichten die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, is sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.
2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening kan worden beÔnvloed.

ARTIKEL 7 TARIEVEN

1. Tenzij in de offerte anders is vermeld zijn de tarieven van Altera Pars exclusief omzetbelasting (BTW) en andere tarieven welke van overheidswege worden opgelegd.

ARTIKEL 8 FACTURERING EN BETALING

1. Facturering vindt maandelijks plaats, tenzij met de opdrachtgever anders wordt afgesproken.
2. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Altera Pars aangegeven wijze, tenzij anders is overeengekomen.
3. Na de in lid 1 bedoelde vervaldag is opdrachtgever de wettelijke rente over het te betalen bedrag verschuldigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Bovendien komen in dat geval alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
4. Indien opdrachtgever de betalingsverplichtingen uit hoofde van de opdracht niet nakomt, heeft Altera Pars het recht de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 9 PROFESSIONALS

1. Opdrachtgever verbindt zich om geen door de opdrachtnemer aangeboden of ingezette Professionals in dienst te nemen of anderszinds buiten opdrachtnemer om voor zich te laten werken binnen twaalf maanden na het einde van de opdracht waarvoor de Professional werd ingezet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer mag de opdrachtgever aan hem ter beschikking gestelde Professionals niet ter beschikking stellen aan derden.

ARTIKEL 10 VERTROUWELIJKHEID

1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van de wederpartij hebben verkregen, en zij zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, onder meer door hun medewerkers tot geheimhoudig te verplichten.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID

1. Alle Professionals zijn vanaf de datum dat zij feitelijk de opdracht van opdrachtgever uitvoeren, adequaat verzekerd door middel van een zelf afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
2. Opdrachtnemer ziet er op toe dat Professionals beschikken over een verzekering zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, dan wel deze afsluiten voorafgaand aan de start van de opdracht.
3. Opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval de Professional   zonder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en met goedvinden van de opdrachtgever met de opdracht begint.
4. Buiten de in lid 2 van dit artikel genoemde situatie rust op Altera Pars geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

ARTIKEL 12 ANNULERING

1. Behoudens uitdrukkelijke toestemming door Altera Pars is opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen, c.q. te annuleren.
2. Een verzoek tot annulering c.q. tussentijdse beŽindiging dient schriftelijk te worden ingediend door opdrachtgever. Altera Pars zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT

1. Op elke overeenkomst tussen  Altera Pars en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.≠